Παραδόσεις ιστορίας οικονομικών θεωριών /

Κύριος συγγραφέας: Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Θεσσαλονίκη ; Αθήναι : Αφοί Π. Σάκκουλας, 1965.
Έκδοση: 3η έκδ. συμπλ. και επηυξ.
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια