Τόπος : επιθεώρηση αστικών και περιφερειακών μελετών.

Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική,, 1990-
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/topos

Διαθέσιμο Online

https://ojs.lib.uom.gr/index.php/topos

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Β (Stack Room B)

Ταξινομικός #: Unknown
Συλλογή: Scientific Serials
Αντίγραφο Unknown Μη Δανειζόμενο