Τόπος : επιθεώρηση αστικών και περιφερειακών μελετών.

Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική,, 1990-
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/topos

Παρόμοια τεκμήρια