Δημογραφικαί ροπαί και μελλοντικαί προεκτάσεις του πληθυσμού της Ελλάδος ... /

Corporate συγγραφέας: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος,
Σειρά: Ζ--Μεθοδολογικαί μελέται ;
Θέματα: