Συνοπτική στατιστική επετηρίς της Ελλάδος = Concise statistical yearbook of Greece.

Corporate συγγραφέας: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος.
Μορφή: Περιοδική έκδοση
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος,
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://www.statistics.gr/Documents/yearbook-05.pdf

Παρόμοια τεκμήρια