6γλωσσο πλήρες εικονογραφημένο λεξικό.

Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
German
French
Italian
Spanish
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Καυκάς,, 2003.
Έκδοση: 1η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: PA1137.A15 2003
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο