Λεξικόν της προσωκρατικής φιλοσοφίας = Lexicon of presocratic philosophy.

Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Ancient Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Ακαδημία Αθηνών, Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας,, 1988-
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: B163.L495 1988
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1 τ.1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο