Αναθεωρημένος δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο /

Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος,
Σειρά: Ζ--Μεθοδολογικαί μελέται ;
Θέματα: