Περιγραφή τεκμηρίου: Δίσκος βινυλίου.
Περιεχόμενα αναλυτικά στο κιβώτιο.
Φυσική περιγραφή: 1 δίσκος βινυλίου : αναλογ., 33 1/3 σαλ, μονο., στέρεο. ; 12 ίν.