Χωροταξική διερεύνηση ισόγειων επιχειρήσεων και καταγραφή: μελέτη των αντιλήψεων των αντίστοιχων επιχειρηματιών με τη χρήση των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (GIS) ως εργαλείο του μάρκετινγκ: μελέτη περιπτώσεως: Δήμος Καλαμαριάς

ΔΙΠ MBA/37

Πρώτος συγγραφέας: Καρνάρης, Ιωάννης
Επόπτης Καθηγητής: Βασιλειάδης, Χρήστος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2006
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/1282
id dspace-2159-1282
recordtype dspace
spelling dspace-2159-12822015-11-24T13:31:48Z Χωροταξική διερεύνηση ισόγειων επιχειρήσεων και καταγραφή: μελέτη των αντιλήψεων των αντίστοιχων επιχειρηματιών με τη χρήση των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (GIS) ως εργαλείο του μάρκετινγκ: μελέτη περιπτώσεως: Δήμος Καλαμαριάς Καρνάρης, Ιωάννης Βασιλειάδης, Χρήστος Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΔΙΠ MBA/37 Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2006. 2006-12-28T12:19:14Z 2006-12-28T12:19:14Z 2006-12-28T12:19:14Z 2006 Electronic Thesis or Dissertation http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/1282 el Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
description ΔΙΠ MBA/37
advisor Βασιλειάδης, Χρήστος
format Electronic Thesis or Dissertation
author Καρνάρης, Ιωάννης
spellingShingle Καρνάρης, Ιωάννης
Χωροταξική διερεύνηση ισόγειων επιχειρήσεων και καταγραφή: μελέτη των αντιλήψεων των αντίστοιχων επιχειρηματιών με τη χρήση των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (GIS) ως εργαλείο του μάρκετινγκ: μελέτη περιπτώσεως: Δήμος Καλαμαριάς
author-letter Καρνάρης, Ιωάννης
department Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
title Χωροταξική διερεύνηση ισόγειων επιχειρήσεων και καταγραφή: μελέτη των αντιλήψεων των αντίστοιχων επιχειρηματιών με τη χρήση των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (GIS) ως εργαλείο του μάρκετινγκ: μελέτη περιπτώσεως: Δήμος Καλαμαριάς
title_short Χωροταξική διερεύνηση ισόγειων επιχειρήσεων και καταγραφή: μελέτη των αντιλήψεων των αντίστοιχων επιχειρηματιών με τη χρήση των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (GIS) ως εργαλείο του μάρκετινγκ: μελέτη περιπτώσεως: Δήμος Καλαμαριάς
title_full Χωροταξική διερεύνηση ισόγειων επιχειρήσεων και καταγραφή: μελέτη των αντιλήψεων των αντίστοιχων επιχειρηματιών με τη χρήση των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (GIS) ως εργαλείο του μάρκετινγκ: μελέτη περιπτώσεως: Δήμος Καλαμαριάς
title_fullStr Χωροταξική διερεύνηση ισόγειων επιχειρήσεων και καταγραφή: μελέτη των αντιλήψεων των αντίστοιχων επιχειρηματιών με τη χρήση των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (GIS) ως εργαλείο του μάρκετινγκ: μελέτη περιπτώσεως: Δήμος Καλαμαριάς
title_full_unstemmed Χωροταξική διερεύνηση ισόγειων επιχειρήσεων και καταγραφή: μελέτη των αντιλήψεων των αντίστοιχων επιχειρηματιών με τη χρήση των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (GIS) ως εργαλείο του μάρκετινγκ: μελέτη περιπτώσεως: Δήμος Καλαμαριάς
title_sort Χωροταξική διερεύνηση ισόγειων επιχειρήσεων και καταγραφή: μελέτη των αντιλήψεων των αντίστοιχων επιχειρηματιών με τη χρήση των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων (gis) ως εργαλείο του μάρκετινγκ: μελέτη περιπτώσεως: Δήμος Καλαμαριάς
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
publishDate 2006
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/1282
_version_ 1799258023339753472
score 12,432431