Το δοξαστικό των αποστίχων της Μ.Τετάρτης "Κύριε η εν πολλαις αμαρτίαις...": από τον Πέτρο Λαμπαδάριο στον Κωνσταντίνο Πρίγγο.

Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.

Πρώτος συγγραφέας: Μαλάκος, Ιωάννης
Επόπτης Καθηγητής: Πάρης, Νεκτάριος
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2012
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. (ΜΕΤ)
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15123

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15123