Ανάπτυξη συνδυασμένου μεθοδολογικού πλαισίου με τη χρήση ποσοτικών μεθόδων για το σχεδιασμό και βελτίωση της ποιότητας στον τομέα των υπηρεσιών.

Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.

Κύριος συγγραφέας: Καμβύση, Κωνσταντίνα
Επόπτης Καθηγητής: Γεωργίου, Ανδρέας
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2014
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΔΠΜΣ-ΔΕ)
Θέματα:
AHP
TQM
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17272

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17272