Μύρον, Ηλίας Παπαδόπουλος: μέρος 2, 14/2/2002

Μορφή: Moving Image
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, 2002
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17317
id dspace-2159-17317
recordtype dspace
spelling dspace-2159-173172016-02-19T09:56:02Z Μύρον, Ηλίας Παπαδόπουλος: μέρος 2, 14/2/2002 2015-07-06T12:25:06Z 2015-07-06T12:25:06Z 2015-07-06T12:25:06Z 2002 Moving Image http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17317 el Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
format Moving Image
title Μύρον, Ηλίας Παπαδόπουλος: μέρος 2, 14/2/2002
spellingShingle Μύρον, Ηλίας Παπαδόπουλος: μέρος 2, 14/2/2002
title_short Μύρον, Ηλίας Παπαδόπουλος: μέρος 2, 14/2/2002
title_full Μύρον, Ηλίας Παπαδόπουλος: μέρος 2, 14/2/2002
title_fullStr Μύρον, Ηλίας Παπαδόπουλος: μέρος 2, 14/2/2002
title_full_unstemmed Μύρον, Ηλίας Παπαδόπουλος: μέρος 2, 14/2/2002
title_sort Μύρον, Ηλίας Παπαδόπουλος: μέρος 2, 14/2/2002
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
publishDate 2002
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17317
_version_ 1791018973681156096
score 12,428276