Συναυλία φοιτητών πνευστά, 25/1/2005

Μορφή: Moving Image
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, 2005
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17320

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17320