Συναυλία Παπαδόπουλου, 18/1/2005

Μορφή: Moving Image
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, 2005
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17325
id dspace-2159-17325
recordtype dspace
spelling dspace-2159-173252016-01-12T19:41:35Z Συναυλία Παπαδόπουλου, 18/1/2005 2015-07-06T16:37:41Z 2015-07-06T16:37:41Z 2015-07-06T16:37:41Z 2005 Moving Image http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17325 el Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
format Moving Image
title Συναυλία Παπαδόπουλου, 18/1/2005
spellingShingle Συναυλία Παπαδόπουλου, 18/1/2005
title_short Συναυλία Παπαδόπουλου, 18/1/2005
title_full Συναυλία Παπαδόπουλου, 18/1/2005
title_fullStr Συναυλία Παπαδόπουλου, 18/1/2005
title_full_unstemmed Συναυλία Παπαδόπουλου, 18/1/2005
title_sort Συναυλία Παπαδόπουλου, 18/1/2005
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
publishDate 2005
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17325
_version_ 1791018976344539136
score 12,428276