Συναυλία μουσικής δωματίου: βιολιού, μέρος 1, 2/5/2006

Μορφή: Mp3
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, 2006
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17427
id dspace-2159-17427
recordtype dspace
spelling dspace-2159-174272016-02-15T10:26:14Z Συναυλία μουσικής δωματίου: βιολιού, μέρος 1, 2/5/2006 2015-07-13T18:15:29Z 2015-07-13T18:15:29Z 2015-07-13T18:15:29Z 2006 Mp3 http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17427 el Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
format Mp3
title Συναυλία μουσικής δωματίου: βιολιού, μέρος 1, 2/5/2006
spellingShingle Συναυλία μουσικής δωματίου: βιολιού, μέρος 1, 2/5/2006
title_short Συναυλία μουσικής δωματίου: βιολιού, μέρος 1, 2/5/2006
title_full Συναυλία μουσικής δωματίου: βιολιού, μέρος 1, 2/5/2006
title_fullStr Συναυλία μουσικής δωματίου: βιολιού, μέρος 1, 2/5/2006
title_full_unstemmed Συναυλία μουσικής δωματίου: βιολιού, μέρος 1, 2/5/2006
title_sort Συναυλία μουσικής δωματίου: βιολιού, μέρος 1, 2/5/2006
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
publishDate 2006
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17427
_version_ 1799259608887328768
score 12,432171