Αρχείο της Βουλής: περίοδος Ε΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Α΄: από 3-7-1989 μέχρι 12-10-1989.

Πρώτος συγγραφέας: Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βουλή των Ελλήνων, 1989
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18178
id dspace-2159-18178
recordtype dspace
spelling dspace-2159-181782015-11-24T13:31:15Z Αρχείο της Βουλής: περίοδος Ε΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Α΄: από 3-7-1989 μέχρι 12-10-1989. Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείο Δικαιοσύνης. 2015-10-30T19:19:19Z 2015-10-30T19:19:19Z 2015-10-30T19:19:19Z 1989 http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18178 el_GR Εξώφυλλο [κωδ. αρχείου: 23_11_1] Εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νόμου "Παράταση χρόνου λήξης εμπορικών μισθώσεων και υπαγωγή στο ν. 813/1978 των άμισθων υποθηκοφυλακείων". [κωδ. αρχείου: 23_11_2] Εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νόμου "Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλή­ρωση διατάξεων του ν. 1756/1988 "Κώδικος οργανισμού δικαστη­ρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών", τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 3026/1954 "Περί Κώδικος Δικηγόρων» και άλ­λες διατάξεις". [κωδ. αρχείου: 23_11_3] Βουλή των Ελλήνων Βουλή των Ελλήνων
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language el_GR
author Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείο Δικαιοσύνης.
spellingShingle Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Αρχείο της Βουλής: περίοδος Ε΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Α΄: από 3-7-1989 μέχρι 12-10-1989.
author-letter Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείο Δικαιοσύνης.
title Αρχείο της Βουλής: περίοδος Ε΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Α΄: από 3-7-1989 μέχρι 12-10-1989.
title_short Αρχείο της Βουλής: περίοδος Ε΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Α΄: από 3-7-1989 μέχρι 12-10-1989.
title_full Αρχείο της Βουλής: περίοδος Ε΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Α΄: από 3-7-1989 μέχρι 12-10-1989.
title_fullStr Αρχείο της Βουλής: περίοδος Ε΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Α΄: από 3-7-1989 μέχρι 12-10-1989.
title_full_unstemmed Αρχείο της Βουλής: περίοδος Ε΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Α΄: από 3-7-1989 μέχρι 12-10-1989.
title_sort Αρχείο της Βουλής: περίοδος Ε΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Α΄: από 3-7-1989 μέχρι 12-10-1989.
publisher Βουλή των Ελλήνων
publishDate 1989
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18178
_version_ 1796541762163965952
score 12,430038