Αρχείο της Βουλής: περίοδος Ζ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Γ΄: από 5-10-92 μέχρι 9-9-93.

Πρώτος συγγραφέας: Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βουλή των Ελλήνων, 1992
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18230
id dspace-2159-18230
recordtype dspace
spelling dspace-2159-182302015-11-24T13:31:03Z Αρχείο της Βουλής: περίοδος Ζ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Γ΄: από 5-10-92 μέχρι 9-9-93. Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. 2015-10-30T20:04:36Z 2015-10-30T20:04:36Z 2015-10-30T20:04:36Z 1992 http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18230 el_GR Εξώφυλλο [κωδ. αρχείου: 30_8_1] Εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νόμου "Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για την ενοποίηση ορισμένων νομικών κανόνων σχετικά με τις φορ­τωτικές και του Πρωτοκόλλου υπογραφής αυτής’’, "Πρωτο­κόλλου για την τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης για την ενοποίηση ορισμένων νομικών κανόνων σχετικά με τις φορ­τωτικές, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 25 Αυγού­στου 1924" και "Πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης για την ενοποίηση ορισμένων νομικών κανόνων σχετικά με τις φορτωτικές, της 25ης Αυγούστου 1924, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της 23ης Φεβρουάριου 1968". [κωδ. αρχείου: 30_8_2] Εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νόμου "Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για την καταστολή των παράνομων πράξεων κατά της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και Πρωτοκόλλου για την καταστολή παρά­νομων πράξεων κατά της ασφάλειας των σταθερών εγκατα­στάσεων στην υφαλοκρηπίδα". [κωδ. αρχείου: 30_8_3] Βουλή των Ελλήνων Βουλή των Ελλήνων
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language el_GR
author Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
spellingShingle Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
Αρχείο της Βουλής: περίοδος Ζ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Γ΄: από 5-10-92 μέχρι 9-9-93.
author-letter Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
title Αρχείο της Βουλής: περίοδος Ζ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Γ΄: από 5-10-92 μέχρι 9-9-93.
title_short Αρχείο της Βουλής: περίοδος Ζ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Γ΄: από 5-10-92 μέχρι 9-9-93.
title_full Αρχείο της Βουλής: περίοδος Ζ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Γ΄: από 5-10-92 μέχρι 9-9-93.
title_fullStr Αρχείο της Βουλής: περίοδος Ζ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Γ΄: από 5-10-92 μέχρι 9-9-93.
title_full_unstemmed Αρχείο της Βουλής: περίοδος Ζ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Γ΄: από 5-10-92 μέχρι 9-9-93.
title_sort Αρχείο της Βουλής: περίοδος Ζ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Γ΄: από 5-10-92 μέχρι 9-9-93.
publisher Βουλή των Ελλήνων
publishDate 1992
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18230
_version_ 1796541774380924928
score 12,430011