Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Β΄: από 6-10-1986 μέχρι 2-10-1987.

Πρώτος συγγραφέας: Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείο Εμπορίου.
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βουλή των Ελλήνων, 1986
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18247
id dspace-2159-18247
recordtype dspace
spelling dspace-2159-182472015-11-24T13:32:36Z Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Β΄: από 6-10-1986 μέχρι 2-10-1987. Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείο Εμπορίου. 2015-10-30T20:05:58Z 2015-10-30T20:05:58Z 2015-10-30T20:05:58Z 1986 http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18247 el_GR Εξώφυλλο [κωδ. αρχείου: 18_12_1] Εισηγητική έκθεση : κύρωση και τροποποίηση της από 14 Νοεμβρίου 1986 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου "Επιβολή αγορανομικού ελέγχου στις μισθώσεις αστικών ακινήτων του Νομού Μεσσηνίας". [κωδ. αρχείου: 18_12_2] Εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νόμου "Κύρωση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 158/14.11.86". [κωδ. αρχείου: 18_12_3] Εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νόμου "Ρύθμιση μισθώσεων κατοικιών". [κωδ. αρχείου: 18_12_4] Εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νόμου "Εκσυγχρονισμός των Επαγγελματικών Οργανώσεων των εμπόρων, των βιοτεχνών και των λοιπών Επαγγελματιών". [κωδ. αρχείου: 18_12_5] Εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νόμου "περί τροποποιήσεως διατάξεων του Ν.Δ. 136/46, "περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 10/11.5.46 Ν.Δ. περί Αγορανομικού Κώδικος". [κωδ. αρχείου: 18_12_6] Βουλή των Ελλήνων Βουλή των Ελλήνων
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language el_GR
author Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείο Εμπορίου.
spellingShingle Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείο Εμπορίου.
Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Β΄: από 6-10-1986 μέχρι 2-10-1987.
author-letter Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείο Εμπορίου.
title Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Β΄: από 6-10-1986 μέχρι 2-10-1987.
title_short Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Β΄: από 6-10-1986 μέχρι 2-10-1987.
title_full Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Β΄: από 6-10-1986 μέχρι 2-10-1987.
title_fullStr Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Β΄: από 6-10-1986 μέχρι 2-10-1987.
title_full_unstemmed Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Β΄: από 6-10-1986 μέχρι 2-10-1987.
title_sort Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Β΄: από 6-10-1986 μέχρι 2-10-1987.
publisher Βουλή των Ελλήνων
publishDate 1986
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18247
_version_ 1796541778124341248
score 12,430347