Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Δ΄: από 3-10-1988 μέχρι 12-05-1989.

Πρώτος συγγραφέας: Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείο Εξωτερικών.
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βουλή των Ελλήνων, 1988
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18271
id dspace-2159-18271
recordtype dspace
spelling dspace-2159-182712015-11-24T13:31:06Z Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Δ΄: από 3-10-1988 μέχρι 12-05-1989. Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείο Εξωτερικών. 2015-10-30T20:09:41Z 2015-10-30T20:09:41Z 2015-10-30T20:09:41Z 1988 http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18271 el_GR Εξώφυλλο [κωδ. αρχείου: 22_4_1] Εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νόμου "Κύρωση της Σύμβασης της Βιέννης του 1985 για την προστασία της στοιβάδας του όζοντος και του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος". [κωδ. αρχείου: 22_4_2] Εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νόμου "Κύρωση Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την αναγνώριση της νομικής προσωπικότητας των διεθνών μη κυβερνητικών οργανισμών". [κωδ. αρχείου: 22_4_3] Εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την "κύρωση συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνή­σεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σοσιαλιστικής Δημοκρα­τίας της Τσεχοσλοβακίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής σχετικά με τους φόρους του εισο­δήματος". [κωδ. αρχείου: 22_4_4] Εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νομού "Κύρωση συμφωνίας συνεργασίας στον του­ριστικό τομέα μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνική ςΔημοκρα­τίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας". [κωδ. αρχείου: 22_4_5] Εισηγητική έκθεση στο σχέδιο νομού "κύρωση Συμφωνημένων Πρακτικών Οικονομικής και Τεχνικής Συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν". [κωδ. αρχείου: 22_4_6] Βουλή των Ελλήνων Βουλή των Ελλήνων
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language el_GR
author Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείο Εξωτερικών.
spellingShingle Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείο Εξωτερικών.
Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Δ΄: από 3-10-1988 μέχρι 12-05-1989.
author-letter Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείο Εξωτερικών.
title Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Δ΄: από 3-10-1988 μέχρι 12-05-1989.
title_short Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Δ΄: από 3-10-1988 μέχρι 12-05-1989.
title_full Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Δ΄: από 3-10-1988 μέχρι 12-05-1989.
title_fullStr Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Δ΄: από 3-10-1988 μέχρι 12-05-1989.
title_full_unstemmed Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Δ΄: από 3-10-1988 μέχρι 12-05-1989.
title_sort Αρχείο της Βουλής: περίοδος Δ΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Δ΄: από 3-10-1988 μέχρι 12-05-1989.
publisher Βουλή των Ελλήνων
publishDate 1988
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18271
_version_ 1799259794933022720
score 12,432062