Αρχείον της Βουλής: περίοδος Α΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Β'.: 6 Οκτωβρίου 1975 έως 1 Οκτωβρίου 1976.

Πρώτος συγγραφέας: Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείον Οικονομικών.
Γλώσσα: el_GR
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Βουλή των Ελλήνων, 1976
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18337
id dspace-2159-18337
recordtype dspace
spelling dspace-2159-183372015-11-24T13:31:10Z Αρχείον της Βουλής: περίοδος Α΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Β'.: 6 Οκτωβρίου 1975 έως 1 Οκτωβρίου 1976. Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείον Οικονομικών. 2015-10-30T20:22:23Z 2015-10-30T20:22:23Z 2015-10-30T20:22:23Z 1976 http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18337 el_GR Εξώφυλλο [κωδ. αρχείου: 4_3_1] Εισηγητική έκθεσις επί του σχεδίου Νόμου "περί κυρώσεως των πράξεων του ΙΖ΄ παγκοσμίου ταχυδρομικού συνεδρίου της Λωζάννης. [κωδ. αρχείου: 4_3_2] Εισηγητική έκθεσις επί του Σχεδίου Νόμου "περί παρατάσεως της αναστολή της ισχύος διατάξεων του Ν.Δ. 1060/1971 "περί οργανώσεως των δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως διενεργουμένων εμπορευματικών μεταφορών". [κωδ. αρχείου: 4_3_3] Εισηγητική έκθεσις επί σχεδίου Νόμου "περί διενεργείας εμπορευματικών μεταφορών δια φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως". [κωδ. αρχείου: 4_3_4] Εισηγητική έκθεσις επί του σχεδίου Νόμου "περί κυρώσεως της από 10/12.2.1976 πράξεως νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας "περί ιδρύσεως Οργανισμού (Η.Σ.Α.Π.) προς ανάληψιν των παρά των "Ε.Η.Σ. Α.Ε." εκτελουμένων μεταφορών". [κωδ. αρχείου: 4_3_5] Εισηγητική έκθεσις επί του σχεδίου νόμου "περί συστάσεως εις το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον θέσεων προσωπικού και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού". [κωδ. αρχείου: 4_3_6] Βουλή των Ελλήνων Βουλή των Ελλήνων
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language el_GR
author Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείον Οικονομικών.
spellingShingle Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείον Οικονομικών.
Αρχείον της Βουλής: περίοδος Α΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Β'.: 6 Οκτωβρίου 1975 έως 1 Οκτωβρίου 1976.
author-letter Βουλή των Ελλήνων. Υπουργείον Οικονομικών.
title Αρχείον της Βουλής: περίοδος Α΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Β'.: 6 Οκτωβρίου 1975 έως 1 Οκτωβρίου 1976.
title_short Αρχείον της Βουλής: περίοδος Α΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Β'.: 6 Οκτωβρίου 1975 έως 1 Οκτωβρίου 1976.
title_full Αρχείον της Βουλής: περίοδος Α΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Β'.: 6 Οκτωβρίου 1975 έως 1 Οκτωβρίου 1976.
title_fullStr Αρχείον της Βουλής: περίοδος Α΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Β'.: 6 Οκτωβρίου 1975 έως 1 Οκτωβρίου 1976.
title_full_unstemmed Αρχείον της Βουλής: περίοδος Α΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Β'.: 6 Οκτωβρίου 1975 έως 1 Οκτωβρίου 1976.
title_sort Αρχείον της Βουλής: περίοδος Α΄ προεδρευόμενης δημοκρατίας: σύνοδος Β'.: 6 Οκτωβρίου 1975 έως 1 Οκτωβρίου 1976.
publisher Βουλή των Ελλήνων
publishDate 1976
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18337
_version_ 1795273020199141376
score 12,4297285