Ο σύνδεσμος της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας. Αποτίμηση των θεσμικών προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016.

Πρώτος συγγραφέας: Αναγνωστόπουλος, Κωνσταντίνος
Επόπτης Καθηγητής: Μπέλλου, Φωτεινή
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2016
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18731
Περίληψη: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016.
Επιτομή: Η εργασία αυτή εξετάζει ορισμένες από τις θεσμικές προσπάθειες που έχουν γίνει για τη συγχώνευση των εσωτερικών και εξωτερικών προκλήσεων ασφαλείας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Στο πρώτο κεφάλαιο αποτυπώνεται το θεωρητικό υπόβαθρο τόσο σε επίπεδο εννοιών όσο και σε επίπεδο θεωριών των Διεθνών Σχέσεων. Αναλύεται η έννοια της ασφάλειας γενικά αλλά και ειδικότερα αυτές της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας καθώς και η δημιουργία του μεταξύ τους συνδέσμου. Επίσης εξηγεί το ποια θεωρία των διεθνών σχέσεων θεωρείται καταλληλότερη να ερμηνεύσει την δημιουργία του. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται το υφιστάμενο θεσμικό καθεστώς ασφαλείας της ΕΕ με έμφαση στο πως οι δύο διαστάσεις ασφαλείας αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Επιπλέον καταγράφονται τα σημαντικότερα θεσμικά εργαλεία που έχει σήμερα στη διάθεση της η ΕΕ αλλά και το ποια είναι τα βασικά προβλήματα που σχετίζονται με τη θεσμική αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφαλείας. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται το πώς το ΝΑΤΟ έχει ανταποκριθεί στην ανάπτυξη του συνδέσμου. Αναλύεται η στρατηγική αντίληψη του ΝΑΤΟ, ο τρόπος με τον οποίο απαντά στις νέες προκλήσεις και απειλές καθώς και οι νέες προσεγγίσεις και υπηρεσίες που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια. Η εργασία ολοκληρώνεται με την καταγραφή βασικών συμπερασμάτων τόσο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στο επίπεδο του ΝΑΤΟ.