Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης από τις δομές της δια βίου μάθησης.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη,2016.

Πρώτος συγγραφέας: Μπάρμπας, Δημήτριος
Επόπτης Καθηγητής: Τσιότρας, Γεώργιος
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2016
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19342
Περίληψη: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη,2016.
Επιτομή: Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα την παροχή υπηρεσιών ποιότητας από τις Δομές της Δια Βίου Μάθησης. Η έρευνα, αποτελείται από δυο μέρη, στο πρώτο μέρος αναφέρονται τα βασικά στοιχεία που διέπουν τον τομέα της Δια Βίου Μάθησης με αναφορές σε κάποιες διαστάσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθότι τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα που αποτείνονται σε ενήλικες. Επιπρόσθετα, στο πρώτο μέρος, αναφέρονται οι βασικές διαστάσεις της ποιότητας –συγκεκριμένα αναφέρονται θεματικές από την βιβλιογραφία σε σχέση με την ποιότητα- και γίνεται μια σύνδεση των υπηρεσιών από τα κέντρα εκπαίδευσης με τον τομέα της ποιότητας. Αναφέρονται δε και διαστάσεις της διοίκησης των ανθρώπινων πόρων αφού συνδέονται με την διαχείριση-διοίκηση των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, που εν προκειμένω πρόκειται για τα στελέχη του εκάστοτε Κέντρου. Έτσι, συνετάχθη ένα ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελείται από τις συνιστώσες ή τους παράγοντες που συμβάλουν στην κατάδειξη του γενικότερου επιπέδου της ποιότητας. Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο συμπεριέλαβε ερωτήματα σε σχέση με την επικοινωνία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης με το κοινό, σε σχέση με την Εκπαιδευτική Διαδικασία, τον εκπαιδευτή, σε σχέση με την αξιολόγηση εντός της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και αξιολόγηση που λαμβάνει χώρα με την συμπλήρωση ερωτηματολογίων από κάποιον επίσημο φορέα. Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο συνετάχθη με γνώμονα τέσσερις θεματικές ομάδες ερωτημάτων όπως περιγράφονται στην μεθοδολογία. Η ανάλυση και η επεξεργασία του ερωτηματολογίου έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS (έκδοση 17). H επεξεργασία διενεργήθηκε σε δύο στάδια, στο πρώτο διενεργείται η περιγραφική ανάλυση, δηλαδή δίδονται οι πίνακες συχνοτήτων και τα ραβδογράμματα όλων των ερωτήσεων και γίνεται η διασύνδεση των ερωτημάτων με την βιβλιογραφία, δηλαδή με τις θεωρητικές θέσεις που αφορούν τις θεωρητικές συνιστώσες ή διαστάσεις των ερωτημάτων. Στο δεύτερο στάδιο, δημιουργούνται πίνακες συνάφειας, καθότι το ερωτηματολόγιο αποτελείται από κατηγορικές μεταβλητές και ανιχνεύεται η στατιστική σχέση μεταξύ κάθε κατηγορίας, που αφορά τα γενικά στοιχεία των εκπαιδευομένων, με κάθε ερώτηση από τις ομάδες ερωτημάτων. Κατόπιν, καταγράφονται γενικά συμπεράσματα που αφορούν το επίπεδο της ποιότητας από τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης. Τέλος, θα έπρεπε να αναφερθεί, ότι λόγοι προσωπικής δεοντολογίας επιβάλουν την μη αναφορά του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο οποίο πραγματοποιήθηκε η έρευνα. Βέβαια, είναι ευνόητο πως τα συμπεράσματα και τα στοιχεία της παρούσης δεν θα έπρεπε να γενικεύονται, δηλαδή δεν αφορούν όλα τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, αφορούν μόνον το Κέντρο στο οποίο διεξήχθη η έρευνα. Από την άλλη μεριά, ο τίτλος της παρούσης εργασίας είναι βέβαια στην διατύπωσή του γενικός, αφού αφορά το επίπεδο της παρεχόμενης ποιότητας από τις Δομές της Δια Βίου Μάθησης, ωστόσο θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη, ότι η έρευνα αφορά μόνον το Κέντρο στο οποίο και πραγματοποιήθηκε.