Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης από τις δομές της δια βίου μάθησης.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη,2016.

Πρώτος συγγραφέας: Μπάρμπας, Δημήτριος
Επόπτης Καθηγητής: Τσιότρας, Γεώργιος
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2016
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19342
id dspace-2159-19342
recordtype dspace
spelling dspace-2159-193422016-05-10T09:37:40Z The quality of education provided by the structures of lifelong learning. Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης από τις δομές της δια βίου μάθησης. Μπάρμπας, Δημήτριος Τσιότρας, Γεώργιος Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Δια Βίου Μάθηση Ποιότητα Πελάτης Επικοινωνία Εκπαιδευτική Διαδικασία Μάθηση Αξιολόγηση Lifelong Learning Quality Customer Communication Educational Process Learning Evaluation Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα την παροχή υπηρεσιών ποιότητας από τις Δομές της Δια Βίου Μάθησης. Η έρευνα, αποτελείται από δυο μέρη, στο πρώτο μέρος αναφέρονται τα βασικά στοιχεία που διέπουν τον τομέα της Δια Βίου Μάθησης με αναφορές σε κάποιες διαστάσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθότι τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα που αποτείνονται σε ενήλικες. Επιπρόσθετα, στο πρώτο μέρος, αναφέρονται οι βασικές διαστάσεις της ποιότητας –συγκεκριμένα αναφέρονται θεματικές από την βιβλιογραφία σε σχέση με την ποιότητα- και γίνεται μια σύνδεση των υπηρεσιών από τα κέντρα εκπαίδευσης με τον τομέα της ποιότητας. Αναφέρονται δε και διαστάσεις της διοίκησης των ανθρώπινων πόρων αφού συνδέονται με την διαχείριση-διοίκηση των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, που εν προκειμένω πρόκειται για τα στελέχη του εκάστοτε Κέντρου. Έτσι, συνετάχθη ένα ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελείται από τις συνιστώσες ή τους παράγοντες που συμβάλουν στην κατάδειξη του γενικότερου επιπέδου της ποιότητας. Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο συμπεριέλαβε ερωτήματα σε σχέση με την επικοινωνία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης με το κοινό, σε σχέση με την Εκπαιδευτική Διαδικασία, τον εκπαιδευτή, σε σχέση με την αξιολόγηση εντός της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και αξιολόγηση που λαμβάνει χώρα με την συμπλήρωση ερωτηματολογίων από κάποιον επίσημο φορέα. Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο συνετάχθη με γνώμονα τέσσερις θεματικές ομάδες ερωτημάτων όπως περιγράφονται στην μεθοδολογία. Η ανάλυση και η επεξεργασία του ερωτηματολογίου έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS (έκδοση 17). H επεξεργασία διενεργήθηκε σε δύο στάδια, στο πρώτο διενεργείται η περιγραφική ανάλυση, δηλαδή δίδονται οι πίνακες συχνοτήτων και τα ραβδογράμματα όλων των ερωτήσεων και γίνεται η διασύνδεση των ερωτημάτων με την βιβλιογραφία, δηλαδή με τις θεωρητικές θέσεις που αφορούν τις θεωρητικές συνιστώσες ή διαστάσεις των ερωτημάτων. Στο δεύτερο στάδιο, δημιουργούνται πίνακες συνάφειας, καθότι το ερωτηματολόγιο αποτελείται από κατηγορικές μεταβλητές και ανιχνεύεται η στατιστική σχέση μεταξύ κάθε κατηγορίας, που αφορά τα γενικά στοιχεία των εκπαιδευομένων, με κάθε ερώτηση από τις ομάδες ερωτημάτων. Κατόπιν, καταγράφονται γενικά συμπεράσματα που αφορούν το επίπεδο της ποιότητας από τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης. Τέλος, θα έπρεπε να αναφερθεί, ότι λόγοι προσωπικής δεοντολογίας επιβάλουν την μη αναφορά του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο οποίο πραγματοποιήθηκε η έρευνα. Βέβαια, είναι ευνόητο πως τα συμπεράσματα και τα στοιχεία της παρούσης δεν θα έπρεπε να γενικεύονται, δηλαδή δεν αφορούν όλα τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, αφορούν μόνον το Κέντρο στο οποίο διεξήχθη η έρευνα. Από την άλλη μεριά, ο τίτλος της παρούσης εργασίας είναι βέβαια στην διατύπωσή του γενικός, αφού αφορά το επίπεδο της παρεχόμενης ποιότητας από τις Δομές της Δια Βίου Μάθησης, ωστόσο θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη, ότι η έρευνα αφορά μόνον το Κέντρο στο οποίο και πραγματοποιήθηκε. This research is about the level of the quality services by the Structures for lifelong Learning. The survey consists of two parts, the first part contains the essential elements governing the area of Lifelong Leaning with references to some aspects of adult education, bearing that the Centers for Lifelong Learning are offering educational programs to adults. Additionally, the first part is referred to the basic dimensions of quality –particularly mentioned themes from the literature in relation to quality- and is been doing a connection to services that they are provided by the educational centers with quality. On the other hand, also this research is referring to the role of the Human Resource Management due to the connection of each center with dimensions of management that have to do with the sector previously named. Thus, a questionnaire was drawn up consisting of the components of factors that contribute to demonstration of the overall level of quality. Specifically, the questionnaire included questions about the communication of the Centre for Lifelong Learning to the public, questions in relation to the educational process, the teacher, in relation to evaluation during the educational process, but also beyond the completion of questionnaires by an official carrier. In particular, the questionnaire was drawn up in the light of four thematic groups of questions as described in the methodology. The analysis and processing of the questionnaire was done with the statistical program SPSS (version 17). The treatment was carried out in two stages, the first carried out is concerning the descriptive analysis that gives the frequency tables and bar charts of all questions and becomes the interface of queries with the literature that the theoretical positions concerning the theoretical aspects or dimensions of questions. In the second stage, contingency tables created since the questionnaire consists of categorical variables and detect the statistical relationship between each category that concerns the general aspects of the learners, with each question of the ruling groups. Then generally recorded conclusions concerning the level of quality of the services offered Centre for Lifelong Learning. Finally, it should be noted that personal ethical impose the non- reporting of the Centre for Lifelong Learning in which the survey was conducted. On the other hand, the title of this work is of course the formulation of a more general view, concerning the level of the provided quality by the Structures for Lifelong Learning, however, should be taken into account that the present research concerns only the Centre, to which it was conducted. Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη,2016. 2016-05-09T12:08:53Z 2016-05-09T12:08:53Z 2016-05-09T12:08:53Z 2016 Bachelor's Degree Paper http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19342 el Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
topic Δια Βίου Μάθηση
Ποιότητα
Πελάτης
Επικοινωνία
Εκπαιδευτική Διαδικασία
Μάθηση
Αξιολόγηση
Lifelong Learning
Quality
Customer
Communication
Educational Process
Learning
Evaluation
spellingShingle Δια Βίου Μάθηση
Ποιότητα
Πελάτης
Επικοινωνία
Εκπαιδευτική Διαδικασία
Μάθηση
Αξιολόγηση
Lifelong Learning
Quality
Customer
Communication
Educational Process
Learning
Evaluation
Μπάρμπας, Δημήτριος
Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης από τις δομές της δια βίου μάθησης.
description Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη,2016.
abstract Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα την παροχή υπηρεσιών ποιότητας από τις Δομές της Δια Βίου Μάθησης. Η έρευνα, αποτελείται από δυο μέρη, στο πρώτο μέρος αναφέρονται τα βασικά στοιχεία που διέπουν τον τομέα της Δια Βίου Μάθησης με αναφορές σε κάποιες διαστάσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθότι τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα που αποτείνονται σε ενήλικες. Επιπρόσθετα, στο πρώτο μέρος, αναφέρονται οι βασικές διαστάσεις της ποιότητας –συγκεκριμένα αναφέρονται θεματικές από την βιβλιογραφία σε σχέση με την ποιότητα- και γίνεται μια σύνδεση των υπηρεσιών από τα κέντρα εκπαίδευσης με τον τομέα της ποιότητας. Αναφέρονται δε και διαστάσεις της διοίκησης των ανθρώπινων πόρων αφού συνδέονται με την διαχείριση-διοίκηση των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, που εν προκειμένω πρόκειται για τα στελέχη του εκάστοτε Κέντρου. Έτσι, συνετάχθη ένα ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελείται από τις συνιστώσες ή τους παράγοντες που συμβάλουν στην κατάδειξη του γενικότερου επιπέδου της ποιότητας. Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο συμπεριέλαβε ερωτήματα σε σχέση με την επικοινωνία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης με το κοινό, σε σχέση με την Εκπαιδευτική Διαδικασία, τον εκπαιδευτή, σε σχέση με την αξιολόγηση εντός της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και αξιολόγηση που λαμβάνει χώρα με την συμπλήρωση ερωτηματολογίων από κάποιον επίσημο φορέα. Ειδικότερα, το ερωτηματολόγιο συνετάχθη με γνώμονα τέσσερις θεματικές ομάδες ερωτημάτων όπως περιγράφονται στην μεθοδολογία. Η ανάλυση και η επεξεργασία του ερωτηματολογίου έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS (έκδοση 17). H επεξεργασία διενεργήθηκε σε δύο στάδια, στο πρώτο διενεργείται η περιγραφική ανάλυση, δηλαδή δίδονται οι πίνακες συχνοτήτων και τα ραβδογράμματα όλων των ερωτήσεων και γίνεται η διασύνδεση των ερωτημάτων με την βιβλιογραφία, δηλαδή με τις θεωρητικές θέσεις που αφορούν τις θεωρητικές συνιστώσες ή διαστάσεις των ερωτημάτων. Στο δεύτερο στάδιο, δημιουργούνται πίνακες συνάφειας, καθότι το ερωτηματολόγιο αποτελείται από κατηγορικές μεταβλητές και ανιχνεύεται η στατιστική σχέση μεταξύ κάθε κατηγορίας, που αφορά τα γενικά στοιχεία των εκπαιδευομένων, με κάθε ερώτηση από τις ομάδες ερωτημάτων. Κατόπιν, καταγράφονται γενικά συμπεράσματα που αφορούν το επίπεδο της ποιότητας από τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης. Τέλος, θα έπρεπε να αναφερθεί, ότι λόγοι προσωπικής δεοντολογίας επιβάλουν την μη αναφορά του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο οποίο πραγματοποιήθηκε η έρευνα. Βέβαια, είναι ευνόητο πως τα συμπεράσματα και τα στοιχεία της παρούσης δεν θα έπρεπε να γενικεύονται, δηλαδή δεν αφορούν όλα τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, αφορούν μόνον το Κέντρο στο οποίο διεξήχθη η έρευνα. Από την άλλη μεριά, ο τίτλος της παρούσης εργασίας είναι βέβαια στην διατύπωσή του γενικός, αφού αφορά το επίπεδο της παρεχόμενης ποιότητας από τις Δομές της Δια Βίου Μάθησης, ωστόσο θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη, ότι η έρευνα αφορά μόνον το Κέντρο στο οποίο και πραγματοποιήθηκε.
advisor Τσιότρας, Γεώργιος
format Bachelor's Degree Paper
author Μπάρμπας, Δημήτριος
author-letter Μπάρμπας, Δημήτριος
department Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
title Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης από τις δομές της δια βίου μάθησης.
title_short Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης από τις δομές της δια βίου μάθησης.
title_full Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης από τις δομές της δια βίου μάθησης.
title_fullStr Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης από τις δομές της δια βίου μάθησης.
title_full_unstemmed Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης από τις δομές της δια βίου μάθησης.
title_sort Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης από τις δομές της δια βίου μάθησης.
title_alt The quality of education provided by the structures of lifelong learning.
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
publishDate 2016
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19342
_version_ 1791019502033436672
score 12,428276