Μοντέλα ανάλυσης χαρτοφυλακίου: η περίπτωση της JP Morgan.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016.

Πρώτος συγγραφέας: Φίσκας, Ανέστης
Επόπτης Καθηγητής: Σουμπενιώτης, Δημήτριος
Μορφή: Bachelor's Degree Paper
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2016
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
VAR
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19351
Περίληψη: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016.
Επιτομή: Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της ανάλυσης χαρτοφυλακίου και συγκεκριμένα των μοντέλων που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των χαρτοφυλακίων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Συν τοις άλλοις συζητείται η περίπτωση της Αμερικανικής τράπεζας JP Morgan αλλά και του συγκεκριμένου μοντέλου της, γνωστό και ως CreditMetrics, που χρησιμοποιείται από την εν λόγω τράπεζα και όχι μόνο. Στο πρώτο στάδιο πραγματοποιείται μία διερεύνηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα διότι όπως θα φανεί και από την ανάλυση παρακάτω, οι διάφοροι κίνδυνοι σχετίζονται άμεσα με το ζήτημα της ανάλυσης του χαρτοφυλακίου ενός πιστωτικού ιδρύματος. Στη συνέχεια συζητείται η VaR (Value at Risk) και αυτοτελώς αλλά και σε σύνδεση με την ανάλυση χαρτοφυλακίου. Τέλος η παρούσα εργασία καταλήγει με τη διερεύνηση της περίπτωσης της JP Morgan αλλά και των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την παρακάτω εξέταση του εν λόγω ζητήματος.