Τα νέα της Α.Β.Σ.: περιοδική πληροφοριακή έκδοσις της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής: ακαδημαϊκόν έτος 1959-1960

Μορφή:
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή, 1959
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19556

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19556