Η αδελφή νοσοκόμος και η κοινωνικής αποστολή: ο γιατρός, ο άρρωστος και η αρρώστια

Ανατύπωση από τά «Χρονικά» του Πειραματικού Σχολείου τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πρώτος συγγραφέας: Ξηροτύρης, Ιωάννης Ν.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πειραματικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, 1964
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21290

Παρόμοια τεκμήρια