Ο κατασταλτικός έλεγχος δαπανών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018.

Πρώτος συγγραφέας: Αλεξανδρόπουλος, Ιωάννης
Επόπτης Καθηγητής: Δρογαλάς, Γεώργιος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2018
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσια Διοίκηση
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21765

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21765