Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης (ΕΣΑ 2020) και πως αυτή επηρεάζει την εθνική στρατηγική της Ελλάδας για την αντιμετώπιση της ανεργίας και την ανάπτυξη της απασχόλησης: ο ρόλος του Ο.Α.Ε.Δ. ως εθνικού φορέα μέσα από καινοτόμες ιδέες και καλές πρακτικές (benchmarking) άλλων χωρών

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018

Κύριος συγγραφέας: Αλπάτη, Ευγενία
Επόπτης Καθηγητής: Σουμπενιώτης, Δημήτριος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2018
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσια Διοίκηση
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21889

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21889