Η ένταξη της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) στη χάραξη ευρωπαϊκών πολιτικών

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2019.

Πρώτος συγγραφέας: Λένου, Αλίκη
Επόπτης Καθηγητής: Παπαδόπουλος, Ιωάννης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2019
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης & Πολιτισμού
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23383

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23383