Η επιχειρησιακή συνεργασία ΕΕ – ΝΑΤΟ μετά το 2016

Η παρούσα διατριβή, ξεκινώντας από μια ανασκόπηση της διαχρονικής εξέλιξης των αντιλήψεων ασφάλειας των δύο Οργανισμών και της συνεργασίας τους σε αυτό το πεδίο, επικεντρώνεται στα αποτελέσματα των δύο ιστορικών Διακηρύξεων συνεργασίας ΝΑΤΟ-ΕΕ (2016 και 2018) αναλύοντας και καταγράφοντας τα πεδία τ...

Πλήρης περιγραφή

Πρώτος συγγραφέας: Ζέρβας, Γεώργιος
Επόπτης Καθηγητής: Μπέλλου, Φωτεινή
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2019
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23873
id dspace-2159-23873
recordtype dspace
spelling dspace-2159-238732020-02-19T01:04:53Z Η επιχειρησιακή συνεργασία ΕΕ – ΝΑΤΟ μετά το 2016 Ζέρβας, Γεώργιος Μπέλλου, Φωτεινή Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια ΕΕ Οργανισμοί Συμμαχίες Επιχειρησιακή συνεργασία Άμυνα και ασφάλεια Απειλές ΝΑΤΟ Στην παρούσα διπλωματική εργασία, γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης του θέματος σύμφωνα με τα παρακάτω: Στο 1ο Κεφάλαιο, αρχικά γίνεται μια στοιχειώδης μνεία στη θεωρία των Συμμαχιών προσπαθώντας αυτή να αποτελέσει ένα συνδετικό επεξηγηματικό4 κρίκο αλλά και μια θεωρητική βάση για την εισαγωγή και κατανόηση των διαστάσεων του θέματος, δηλαδή της «Συμμαχίας δύο Συμμαχιών». Ακολούθως, γίνεται αναφορά στη διαχρονική εξέλιξη των Πολιτικών Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ αλλά και των Στρατηγικών Αντιλήψεων της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, από το τέλος του ψυχρού πολέμου μέχρι το 2016, για να διαπιστώσουμε πώς αυτές μεταβάλλονται και προσαρμόζονται ανάλογα με τις αλλαγές του παγκόσμιου περιβάλλοντος ασφάλειας. Στη συνέχεια του Κεφαλαίου και για την ίδια χρονική περίοδο, αναλύεται η εξέλιξη της συνεργασίας των δύο Οργανισμών στον τομέα ασφάλειας και άμυνας από τις δράσεις «BERLIN PLUS» μέχρι την επιχείρηση «ATALANTA» και τις επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν και τη Σομαλία. Τέλος, γίνεται εκτενής αναφορά στα πολύ σημαντικά θέματα που πραγματεύεται η «Συνολική Στρατηγική» της ΕΕ (EU GLOBAL STRATEGY - 2016). Στο 2ο Κεφάλαιο, αναλύεται η εξέλιξη της συνεργασίας ΕΕ – ΝΑΤΟ από το κομβικό σημείο της Κοινής Διακήρυξης του 2016. Παρατίθενται αναλυτικά τα σημεία της «κοινής πορείας» των δύο Οργανισμών όπως αυτά έχουν συμφωνηθεί στη διακήρυξη αλλά και η πορεία υλοποίησής τους σύμφωνα με τις επίσημες ετήσιες αναφορές των Οργανισμών. Στο ίδιο «μοτίβο» αναλύεται και η «νέα» Κοινή Διακήρυξή τους, αυτή του 2018, με το θεματολόγιο που προωθεί. Στο 3ο Κεφάλαιο, η εργασία επικεντρώνεται στην ανάλυση των πεδίων επιχειρησιακής συνεργασίας των δύο Οργανισμών (αντιμετώπιση Υβριδικών Απειλών, τρομοκρατίας, κυβερνοαπειλών, επιχειρήσεις ασφάλειας στο θαλάσσιο χώρο, στρατιωτική κινητικότητα, ανάπτυξη δυνατοτήτων, αμυντική βιομηχανία, γυναίκες ειρήνη και ασφάλεια), τα κοινά βήματα που έχουν γίνει καθώς και τις μελλοντικές τους επιδιώξεις. Τέλος, στο 4ο Κεφάλαιο πραγματοποιείται μια προσπάθεια εξαγωγής συμπερασμάτων από τα όσα αναλύθηκαν στα προηγούμενα Κεφάλαια ενώ επιχειρείται να προστεθεί άλλη μια οπτική της επιχειρησιακής συνεργασίας ΕΕ – ΝΑΤΟ, αυτή που προκύπτει μέσα από το πρίσμα των Ελληνικών συμφερόντων. Παράλληλα, διατυπώνονται προτάσεις που θα μπορούσαν να ευνοήσουν τη στενότερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία των δύο Οργανισμών. Η παρούσα διατριβή, ξεκινώντας από μια ανασκόπηση της διαχρονικής εξέλιξης των αντιλήψεων ασφάλειας των δύο Οργανισμών και της συνεργασίας τους σε αυτό το πεδίο, επικεντρώνεται στα αποτελέσματα των δύο ιστορικών Διακηρύξεων συνεργασίας ΝΑΤΟ-ΕΕ (2016 και 2018) αναλύοντας και καταγράφοντας τα πεδία της επιχειρησιακής τους συνεργασίας και την πρόοδο υλοποίησής τους έως σήμερα. Από την παραπάνω ανάλυση, εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα και προτάσεις εξέλιξης της κοινής τους πορείας προς την ασφάλεια της ευρύτερης ευρωατλαντικής περιοχής. Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2019. 2020-02-18T12:13:18Z 2020-02-18T12:13:18Z 2020-02-18T12:13:18Z 2019 Electronic Thesis or Dissertation http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23873 el http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ CC0 1.0 Παγκόσμια Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
topic ΕΕ
Οργανισμοί
Συμμαχίες
Επιχειρησιακή συνεργασία
Άμυνα και ασφάλεια
Απειλές
ΝΑΤΟ
spellingShingle ΕΕ
Οργανισμοί
Συμμαχίες
Επιχειρησιακή συνεργασία
Άμυνα και ασφάλεια
Απειλές
ΝΑΤΟ
Ζέρβας, Γεώργιος
Η επιχειρησιακή συνεργασία ΕΕ – ΝΑΤΟ μετά το 2016
description Η παρούσα διατριβή, ξεκινώντας από μια ανασκόπηση της διαχρονικής εξέλιξης των αντιλήψεων ασφάλειας των δύο Οργανισμών και της συνεργασίας τους σε αυτό το πεδίο, επικεντρώνεται στα αποτελέσματα των δύο ιστορικών Διακηρύξεων συνεργασίας ΝΑΤΟ-ΕΕ (2016 και 2018) αναλύοντας και καταγράφοντας τα πεδία της επιχειρησιακής τους συνεργασίας και την πρόοδο υλοποίησής τους έως σήμερα. Από την παραπάνω ανάλυση, εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα και προτάσεις εξέλιξης της κοινής τους πορείας προς την ασφάλεια της ευρύτερης ευρωατλαντικής περιοχής.
abstract Στην παρούσα διπλωματική εργασία, γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης του θέματος σύμφωνα με τα παρακάτω: Στο 1ο Κεφάλαιο, αρχικά γίνεται μια στοιχειώδης μνεία στη θεωρία των Συμμαχιών προσπαθώντας αυτή να αποτελέσει ένα συνδετικό επεξηγηματικό4 κρίκο αλλά και μια θεωρητική βάση για την εισαγωγή και κατανόηση των διαστάσεων του θέματος, δηλαδή της «Συμμαχίας δύο Συμμαχιών». Ακολούθως, γίνεται αναφορά στη διαχρονική εξέλιξη των Πολιτικών Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ αλλά και των Στρατηγικών Αντιλήψεων της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, από το τέλος του ψυχρού πολέμου μέχρι το 2016, για να διαπιστώσουμε πώς αυτές μεταβάλλονται και προσαρμόζονται ανάλογα με τις αλλαγές του παγκόσμιου περιβάλλοντος ασφάλειας. Στη συνέχεια του Κεφαλαίου και για την ίδια χρονική περίοδο, αναλύεται η εξέλιξη της συνεργασίας των δύο Οργανισμών στον τομέα ασφάλειας και άμυνας από τις δράσεις «BERLIN PLUS» μέχρι την επιχείρηση «ATALANTA» και τις επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν και τη Σομαλία. Τέλος, γίνεται εκτενής αναφορά στα πολύ σημαντικά θέματα που πραγματεύεται η «Συνολική Στρατηγική» της ΕΕ (EU GLOBAL STRATEGY - 2016). Στο 2ο Κεφάλαιο, αναλύεται η εξέλιξη της συνεργασίας ΕΕ – ΝΑΤΟ από το κομβικό σημείο της Κοινής Διακήρυξης του 2016. Παρατίθενται αναλυτικά τα σημεία της «κοινής πορείας» των δύο Οργανισμών όπως αυτά έχουν συμφωνηθεί στη διακήρυξη αλλά και η πορεία υλοποίησής τους σύμφωνα με τις επίσημες ετήσιες αναφορές των Οργανισμών. Στο ίδιο «μοτίβο» αναλύεται και η «νέα» Κοινή Διακήρυξή τους, αυτή του 2018, με το θεματολόγιο που προωθεί. Στο 3ο Κεφάλαιο, η εργασία επικεντρώνεται στην ανάλυση των πεδίων επιχειρησιακής συνεργασίας των δύο Οργανισμών (αντιμετώπιση Υβριδικών Απειλών, τρομοκρατίας, κυβερνοαπειλών, επιχειρήσεις ασφάλειας στο θαλάσσιο χώρο, στρατιωτική κινητικότητα, ανάπτυξη δυνατοτήτων, αμυντική βιομηχανία, γυναίκες ειρήνη και ασφάλεια), τα κοινά βήματα που έχουν γίνει καθώς και τις μελλοντικές τους επιδιώξεις. Τέλος, στο 4ο Κεφάλαιο πραγματοποιείται μια προσπάθεια εξαγωγής συμπερασμάτων από τα όσα αναλύθηκαν στα προηγούμενα Κεφάλαια ενώ επιχειρείται να προστεθεί άλλη μια οπτική της επιχειρησιακής συνεργασίας ΕΕ – ΝΑΤΟ, αυτή που προκύπτει μέσα από το πρίσμα των Ελληνικών συμφερόντων. Παράλληλα, διατυπώνονται προτάσεις που θα μπορούσαν να ευνοήσουν τη στενότερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία των δύο Οργανισμών.
advisor Μπέλλου, Φωτεινή
format Electronic Thesis or Dissertation
author Ζέρβας, Γεώργιος
author-letter Ζέρβας, Γεώργιος
department Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια
title Η επιχειρησιακή συνεργασία ΕΕ – ΝΑΤΟ μετά το 2016
title_short Η επιχειρησιακή συνεργασία ΕΕ – ΝΑΤΟ μετά το 2016
title_full Η επιχειρησιακή συνεργασία ΕΕ – ΝΑΤΟ μετά το 2016
title_fullStr Η επιχειρησιακή συνεργασία ΕΕ – ΝΑΤΟ μετά το 2016
title_full_unstemmed Η επιχειρησιακή συνεργασία ΕΕ – ΝΑΤΟ μετά το 2016
title_sort Η επιχειρησιακή συνεργασία ΕΕ – ΝΑΤΟ μετά το 2016
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
publishDate 2019
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23873
_version_ 1796543321998360576
score 12,430038