Ο ιατρικός τουρισμός ως στρατηγική επιλογή των μονάδων υγείας

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.

Πρώτος συγγραφέας: Παπανικολάου, Μαρία
Επόπτης Καθηγητής: Σουμπενιώτης, Δημήτριος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2020
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23915
Περίληψη: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.
Επιτομή: Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή, ερευνά τον κλάδο του ιατρικού τουρισμού ως στρατηγική επιλογή των μονάδων υγείας. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται εισαγωγή στη στρατηγική διοίκηση περιγράφοντας βασικές έννοιες, εργαλεία και μεθοδολογίες στο πλαίσιο επιτυχημένης εφαρμογής της. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται ο κλάδος υγείας, η δομή και διάρθρωση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα, η οργάνωση των ιδιωτικών ιατρικών μονάδων, η κατανομή των δαπανών, η πληθυσμιακή εξέλιξη, οι παράγοντες ζήτησης ιατρικών υπηρεσιών, καθώς και η πορεία του ιδιωτικού κλάδου. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το φαινόμενο του τουρισμού, οι μορφές και κατηγορίες αυτού, καθώς και η συνεισφορά του τουρισμού στην οικονομία, τόσο σε διεθνές όσο και εγχώριο επίπεδο. Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται και αναλύεται εκτενώς το φαινόμενο του ιατρικού τουρισμού σε διεθνές επίπεδο, οι κατηγορίες υπηρεσιών του, οι παράγοντες ανάπτυξής του, βάσει προσφοράς και ζήτησης, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του, καθώς και οι φορείς πιστοποίησης ποιότητας των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών. Στο πέμπτο κεφάλαιο, αρχικά παρουσιάζεται ο ιατρικός τουρισμός στην Ελλάδα, αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο, περιγράφεται το επίπεδο προώθησης καθώς και οι υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού. Στη συνέχεια, γίνεται ανάλυση του κλάδου με τη χρήση εργαλείων στρατηγικού σχεδιασμού, ήτοι ανάλυση SWOT, PORTER και PEST. Τέλος, στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο, παρατίθενται χρήσιμα συμπεράσματα της εν λόγω έρευνας, καθώς και προτάσεις για την στρατηγική ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα.