Ο ιατρικός τουρισμός ως στρατηγική επιλογή των μονάδων υγείας

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.

Πρώτος συγγραφέας: Παπανικολάου, Μαρία
Επόπτης Καθηγητής: Σουμπενιώτης, Δημήτριος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2020
Τμήμα: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23915
id dspace-2159-23915
recordtype dspace
spelling dspace-2159-239152020-02-29T01:02:55Z Ο ιατρικός τουρισμός ως στρατηγική επιλογή των μονάδων υγείας Παπανικολάου, Μαρία Σουμπενιώτης, Δημήτριος Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ιατρικός τουρισμός Στρατηγική διοίκηση Μονάδες υγείας Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή, ερευνά τον κλάδο του ιατρικού τουρισμού ως στρατηγική επιλογή των μονάδων υγείας. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται εισαγωγή στη στρατηγική διοίκηση περιγράφοντας βασικές έννοιες, εργαλεία και μεθοδολογίες στο πλαίσιο επιτυχημένης εφαρμογής της. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται ο κλάδος υγείας, η δομή και διάρθρωση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα, η οργάνωση των ιδιωτικών ιατρικών μονάδων, η κατανομή των δαπανών, η πληθυσμιακή εξέλιξη, οι παράγοντες ζήτησης ιατρικών υπηρεσιών, καθώς και η πορεία του ιδιωτικού κλάδου. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το φαινόμενο του τουρισμού, οι μορφές και κατηγορίες αυτού, καθώς και η συνεισφορά του τουρισμού στην οικονομία, τόσο σε διεθνές όσο και εγχώριο επίπεδο. Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται και αναλύεται εκτενώς το φαινόμενο του ιατρικού τουρισμού σε διεθνές επίπεδο, οι κατηγορίες υπηρεσιών του, οι παράγοντες ανάπτυξής του, βάσει προσφοράς και ζήτησης, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του, καθώς και οι φορείς πιστοποίησης ποιότητας των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών. Στο πέμπτο κεφάλαιο, αρχικά παρουσιάζεται ο ιατρικός τουρισμός στην Ελλάδα, αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο, περιγράφεται το επίπεδο προώθησης καθώς και οι υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού. Στη συνέχεια, γίνεται ανάλυση του κλάδου με τη χρήση εργαλείων στρατηγικού σχεδιασμού, ήτοι ανάλυση SWOT, PORTER και PEST. Τέλος, στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο, παρατίθενται χρήσιμα συμπεράσματα της εν λόγω έρευνας, καθώς και προτάσεις για την στρατηγική ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα. Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020. 2020-02-28T06:56:08Z 2020-02-28T06:56:08Z 2020-02-28T06:56:08Z 2020 Electronic Thesis or Dissertation http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23915 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
topic Ιατρικός τουρισμός
Στρατηγική διοίκηση
Μονάδες υγείας
spellingShingle Ιατρικός τουρισμός
Στρατηγική διοίκηση
Μονάδες υγείας
Παπανικολάου, Μαρία
Ο ιατρικός τουρισμός ως στρατηγική επιλογή των μονάδων υγείας
description Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.
abstract Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή, ερευνά τον κλάδο του ιατρικού τουρισμού ως στρατηγική επιλογή των μονάδων υγείας. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται εισαγωγή στη στρατηγική διοίκηση περιγράφοντας βασικές έννοιες, εργαλεία και μεθοδολογίες στο πλαίσιο επιτυχημένης εφαρμογής της. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζεται ο κλάδος υγείας, η δομή και διάρθρωση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα, η οργάνωση των ιδιωτικών ιατρικών μονάδων, η κατανομή των δαπανών, η πληθυσμιακή εξέλιξη, οι παράγοντες ζήτησης ιατρικών υπηρεσιών, καθώς και η πορεία του ιδιωτικού κλάδου. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το φαινόμενο του τουρισμού, οι μορφές και κατηγορίες αυτού, καθώς και η συνεισφορά του τουρισμού στην οικονομία, τόσο σε διεθνές όσο και εγχώριο επίπεδο. Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται και αναλύεται εκτενώς το φαινόμενο του ιατρικού τουρισμού σε διεθνές επίπεδο, οι κατηγορίες υπηρεσιών του, οι παράγοντες ανάπτυξής του, βάσει προσφοράς και ζήτησης, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του, καθώς και οι φορείς πιστοποίησης ποιότητας των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών. Στο πέμπτο κεφάλαιο, αρχικά παρουσιάζεται ο ιατρικός τουρισμός στην Ελλάδα, αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο, περιγράφεται το επίπεδο προώθησης καθώς και οι υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού. Στη συνέχεια, γίνεται ανάλυση του κλάδου με τη χρήση εργαλείων στρατηγικού σχεδιασμού, ήτοι ανάλυση SWOT, PORTER και PEST. Τέλος, στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο, παρατίθενται χρήσιμα συμπεράσματα της εν λόγω έρευνας, καθώς και προτάσεις για την στρατηγική ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα.
advisor Σουμπενιώτης, Δημήτριος
format Electronic Thesis or Dissertation
author Παπανικολάου, Μαρία
author-letter Παπανικολάου, Μαρία
department Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
title Ο ιατρικός τουρισμός ως στρατηγική επιλογή των μονάδων υγείας
title_short Ο ιατρικός τουρισμός ως στρατηγική επιλογή των μονάδων υγείας
title_full Ο ιατρικός τουρισμός ως στρατηγική επιλογή των μονάδων υγείας
title_fullStr Ο ιατρικός τουρισμός ως στρατηγική επιλογή των μονάδων υγείας
title_full_unstemmed Ο ιατρικός τουρισμός ως στρατηγική επιλογή των μονάδων υγείας
title_sort Ο ιατρικός τουρισμός ως στρατηγική επιλογή των μονάδων υγείας
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
publishDate 2020
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23915
_version_ 1796543332431691776
score 12,430038