Προμελέτη αναπτύξεως Νομού Δράμας

Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Υπηρεσία Περιφερειακής Αναπτύξεως Βορείου Ελλάδος 1970
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24273

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24273