Προβλήματα της βιοτεχνίας εν Ελλάδι: προτεινόμεναι λύσεις

Μορφή: Text
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας, 1965
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24303

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24303