Διδασκαλία αναγνωστικής αποκωδικοποίησης με τη χρήση ορθογραφικών μονάδων

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.

Πρώτος συγγραφέας: Νταβαρούκα, Γεωργία
Επόπτης Καθηγητής: Αγαλιώτης, Ιωάννης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2020
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24580
Περίληψη: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.
Επιτομή: Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει αν η διδασκαλία ορθογραφικών μονάδων βοηθά στη βελτίωση της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης σε μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ) στην ανάγνωση. Οι ορθογραφικές μονάδες αποτελούν μια σειρά γραμμάτων που έχουν σταθερή σχέση και τρόπο εμφάνισης. Είναι ένα τομέας, ο οποίος δεν έχει διερευνηθεί, παρόλο που όπως υποστηρίζεται από τη βιβλιογραφία η ίδια η βιοφυσιολογία του ματιού επιτρέπει στον αναγνώστη να προσλάβει κατά μέσο όρο 5 - 8 γράμματα ή κενά σε μια προσήλωση. Για την εξέταση διενεργήθηκε πειραματικός σχεδιασμός πολλαπλών γραμμών βάσης σε 6 συμμετέχοντες, οι οποίοι ήταν μαθητές Δ’ και Ε’ Δημοτικού. Για την αξιολόγηση τους, χρησιμοποιήθηκαν 3 κείμενα που περιείχαν λέξεις με ορθογραφικές μονάδες. Έπειτα από την αξιολόγηση οι μαθητές συμμετείχαν σε πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης το οποίο αποτελούνταν από δραστηριότητες ακουστικής και οπτικής διάκρισης. Στην τελική αξιολόγηση αλλά και σε αυτή που διενεργήθηκε 2 εβδομάδες μετά δόθηκαν τα αρχικά κείμενα, συμπεριλαμβανομένου των λέξεων με ορθογραφικές μονάδες, ελαφρώς παραλλαγμένα. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής, η οπτική επισκόπηση των γραφημάτων με τα σκορ του κάθε μαθητή και η μέθοδος PND. Στα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώθηκαν πλήρως οι ερευνητικές υποθέσεις που αφορούσαν τη βελτίωση των μαθητών αφενός στην αποκωδικοποίηση ορθογραφικών μονάδων λέξεων, αφετέρου στην αποκωδικοποίηση της ανάγνωσης γενικά.