Διδασκαλία αναγνωστικής αποκωδικοποίησης με τη χρήση ορθογραφικών μονάδων

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.

Πρώτος συγγραφέας: Νταβαρούκα, Γεωργία
Επόπτης Καθηγητής: Αγαλιώτης, Ιωάννης
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2020
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24580
id dspace-2159-24580
recordtype dspace
spelling dspace-2159-245802020-12-02T01:03:18Z Teaching of reading decoding with orthographic units Διδασκαλία αναγνωστικής αποκωδικοποίησης με τη χρήση ορθογραφικών μονάδων Νταβαρούκα, Γεωργία Αγαλιώτης, Ιωάννης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση ΕΜΔ Αναγνωστική αποκωδικοποίηση Ορθογραφικές μονάδες Οπτική διάκριση Ακουστική διάκριση Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει αν η διδασκαλία ορθογραφικών μονάδων βοηθά στη βελτίωση της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης σε μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ) στην ανάγνωση. Οι ορθογραφικές μονάδες αποτελούν μια σειρά γραμμάτων που έχουν σταθερή σχέση και τρόπο εμφάνισης. Είναι ένα τομέας, ο οποίος δεν έχει διερευνηθεί, παρόλο που όπως υποστηρίζεται από τη βιβλιογραφία η ίδια η βιοφυσιολογία του ματιού επιτρέπει στον αναγνώστη να προσλάβει κατά μέσο όρο 5 - 8 γράμματα ή κενά σε μια προσήλωση. Για την εξέταση διενεργήθηκε πειραματικός σχεδιασμός πολλαπλών γραμμών βάσης σε 6 συμμετέχοντες, οι οποίοι ήταν μαθητές Δ’ και Ε’ Δημοτικού. Για την αξιολόγηση τους, χρησιμοποιήθηκαν 3 κείμενα που περιείχαν λέξεις με ορθογραφικές μονάδες. Έπειτα από την αξιολόγηση οι μαθητές συμμετείχαν σε πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης το οποίο αποτελούνταν από δραστηριότητες ακουστικής και οπτικής διάκρισης. Στην τελική αξιολόγηση αλλά και σε αυτή που διενεργήθηκε 2 εβδομάδες μετά δόθηκαν τα αρχικά κείμενα, συμπεριλαμβανομένου των λέξεων με ορθογραφικές μονάδες, ελαφρώς παραλλαγμένα. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής, η οπτική επισκόπηση των γραφημάτων με τα σκορ του κάθε μαθητή και η μέθοδος PND. Στα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώθηκαν πλήρως οι ερευνητικές υποθέσεις που αφορούσαν τη βελτίωση των μαθητών αφενός στην αποκωδικοποίηση ορθογραφικών μονάδων λέξεων, αφετέρου στην αποκωδικοποίηση της ανάγνωσης γενικά. Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020. 2020-12-01T14:06:05Z 2020-12-01T14:06:05Z 2020-12-01T14:06:05Z 2020 Electronic Thesis or Dissertation http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24580 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
topic ΕΜΔ
Αναγνωστική αποκωδικοποίηση
Ορθογραφικές μονάδες
Οπτική διάκριση
Ακουστική διάκριση
spellingShingle ΕΜΔ
Αναγνωστική αποκωδικοποίηση
Ορθογραφικές μονάδες
Οπτική διάκριση
Ακουστική διάκριση
Νταβαρούκα, Γεωργία
Διδασκαλία αναγνωστικής αποκωδικοποίησης με τη χρήση ορθογραφικών μονάδων
description Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.
abstract Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει αν η διδασκαλία ορθογραφικών μονάδων βοηθά στη βελτίωση της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης σε μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ) στην ανάγνωση. Οι ορθογραφικές μονάδες αποτελούν μια σειρά γραμμάτων που έχουν σταθερή σχέση και τρόπο εμφάνισης. Είναι ένα τομέας, ο οποίος δεν έχει διερευνηθεί, παρόλο που όπως υποστηρίζεται από τη βιβλιογραφία η ίδια η βιοφυσιολογία του ματιού επιτρέπει στον αναγνώστη να προσλάβει κατά μέσο όρο 5 - 8 γράμματα ή κενά σε μια προσήλωση. Για την εξέταση διενεργήθηκε πειραματικός σχεδιασμός πολλαπλών γραμμών βάσης σε 6 συμμετέχοντες, οι οποίοι ήταν μαθητές Δ’ και Ε’ Δημοτικού. Για την αξιολόγηση τους, χρησιμοποιήθηκαν 3 κείμενα που περιείχαν λέξεις με ορθογραφικές μονάδες. Έπειτα από την αξιολόγηση οι μαθητές συμμετείχαν σε πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης το οποίο αποτελούνταν από δραστηριότητες ακουστικής και οπτικής διάκρισης. Στην τελική αξιολόγηση αλλά και σε αυτή που διενεργήθηκε 2 εβδομάδες μετά δόθηκαν τα αρχικά κείμενα, συμπεριλαμβανομένου των λέξεων με ορθογραφικές μονάδες, ελαφρώς παραλλαγμένα. Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής, η οπτική επισκόπηση των γραφημάτων με τα σκορ του κάθε μαθητή και η μέθοδος PND. Στα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώθηκαν πλήρως οι ερευνητικές υποθέσεις που αφορούσαν τη βελτίωση των μαθητών αφενός στην αποκωδικοποίηση ορθογραφικών μονάδων λέξεων, αφετέρου στην αποκωδικοποίηση της ανάγνωσης γενικά.
advisor Αγαλιώτης, Ιωάννης
format Electronic Thesis or Dissertation
author Νταβαρούκα, Γεωργία
author-letter Νταβαρούκα, Γεωργία
department Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση
title Διδασκαλία αναγνωστικής αποκωδικοποίησης με τη χρήση ορθογραφικών μονάδων
title_short Διδασκαλία αναγνωστικής αποκωδικοποίησης με τη χρήση ορθογραφικών μονάδων
title_full Διδασκαλία αναγνωστικής αποκωδικοποίησης με τη χρήση ορθογραφικών μονάδων
title_fullStr Διδασκαλία αναγνωστικής αποκωδικοποίησης με τη χρήση ορθογραφικών μονάδων
title_full_unstemmed Διδασκαλία αναγνωστικής αποκωδικοποίησης με τη χρήση ορθογραφικών μονάδων
title_sort Διδασκαλία αναγνωστικής αποκωδικοποίησης με τη χρήση ορθογραφικών μονάδων
title_alt Teaching of reading decoding with orthographic units
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
publishDate 2020
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24580
_version_ 1799261621128790016
score 12,431601