Μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης σε σχέση με κύριες μετεωρολογικές παραμέτρους και χρήση των μεθόδων της ανάλυσης δεδομένων.

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2005.

Πρώτος συγγραφέας: Λημνιώτης, Κωνσταντίνος
Επόπτης Καθηγητής: Παπαδημητρίου, Ιωάννης
Μορφή: Text
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών., 2005
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/276
Περίληψη: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2005.
Επιτομή: Στην σηµερινή εποχή ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η ανθρωπότητα αποτελεί και αυτό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Καθηµερινά διάφορες οργανώσεις, κυβερνητικές και µή, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου τονίζοντας ότι η αυξηµένη συγκέντρωση πληθυσµού και η εντατικοποίηση της δραστηριότητάς του προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας έντονη βιοµηχανική δραστηριότητα και αυξηµένη συγκέντρωση πληθυσµού εµφανίζεται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η λειτουργία µεγάλων βιοµηχανικών µονάδων και η ραγδαία αύξηση του πληθυσµού τα τελευταία χρόνια επιβάρυνε το περιβάλλον. Παρόλ’ αυτά η κατάσταση του σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας µπορεί να χαρακτηριστεί αρκετά καλή. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να µελετηθεί η ατµοσφαιρική ρύπανση στο πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης σε σχέση µε κύριες µετεωρολογικές παραµέτρους όπως η θερµοκρασία, η υγρασία, η ταχύτητα του ανέµου, η ατµοσφαιρική πίεση και η ορατότητα. Η επεξεργασία των στοιχείων γίνεται µε βάση τις µεθόδους της Ανάλυσης ∆εδοµένων (Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών και Ιεραρχική Ταξινόµηση κατά Αύξουσα Ιεραρχία). Αρχικά εξετάζεται κατά πόσο υπάρχει συσχέτιση µεταξύ χαµηλών, µέσων και υψηλών τιµών κύριων ατµοσφαιρικών ρύπων µε συγκεκριµένες µετεωρολογικές συνθήκες. Επίσης γίνεται προσπάθεια συσχέτισης ατµοσφαιρικών ρύπων και µετεωρολογικών συνθηκών µε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους του έτους. Τα στοιχεία προέρχονται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και από ιστοσελίδα στο διαδίκτυο και αφορούν το έτος 2003. Η µελέτη γίνεται για δύο διαφορετικούς σταθµούς µέτρησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης έναν αστικό και έναν βιοµηχανικό γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα σύγκρισης.