Διερεύνηση της ηθικής ηγεσίας ως μοντέλου διοίκησης. Η περίπτωση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022.

Πρώτος συγγραφέας: Εμμανουήλ, Ελένη
Επόπτης Καθηγητής: Καφετζόπουλος, Δημήτριος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2022
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσια Διοίκηση
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28846
Περίληψη: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022.
Επιτομή: Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη διοίκηση στην ανώτατη εκπαίδευση, δίνοντας έμφαση στην ηθική ηγεσία και στον τρόπο που αυτή επιδρά στους εργαζόμενους. Αρχικά αναπτύσσονται έννοιες της ηγεσίας στην εκπαίδευση και της αποτελεσματικότητάς τους. Έπειτα αναπτύσσονται έννοιες γύρω από τα μοντέλα ηγεσίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις έννοιες της ηθικής ηγεσίας και του ηθικού ηγέτη. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι μέθοδοι έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα, ενώ ακολουθείται ποσοτική ανάλυση για την εξαγωγή απαντήσεων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι εργαζόμενοι του ΑΠΘ υποστηρίζουν πως ασκείται ηθική ηγεσία σε υψηλό επίπεδο στην ανώτατη εκπαίδευση, ενώ φαίνεται πως τα δημογραφικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν την άποψή τους αυτή. Επιπλέον, αναδείχθηκε πως το φύλο του προϊσταμένου δεν επηρεάζει την εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων του ΑΠΘ, ενώ η εργασιακή τους ικανοποίηση επηρεάζεται από το επίπεδο στο οποίο υποστηρίζουν πως η ανώτατη εκπαίδευση διέπεται από ηθική ηγεσία.