Διερεύνηση της ηθικής ηγεσίας ως μοντέλου διοίκησης. Η περίπτωση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022.

Πρώτος συγγραφέας: Εμμανουήλ, Ελένη
Επόπτης Καθηγητής: Καφετζόπουλος, Δημήτριος
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2022
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσια Διοίκηση
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28846
id dspace-2159-28846
recordtype dspace
spelling dspace-2159-288462023-04-27T00:03:57Z Διερεύνηση της ηθικής ηγεσίας ως μοντέλου διοίκησης. Η περίπτωση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων Εμμανουήλ, Ελένη Καφετζόπουλος, Δημήτριος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσια Διοίκηση Ηγεσία και ανώτατη εκπαίδευση Εργασιακή ικανοποίηση Μοντέλα ηγεσίας Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη διοίκηση στην ανώτατη εκπαίδευση, δίνοντας έμφαση στην ηθική ηγεσία και στον τρόπο που αυτή επιδρά στους εργαζόμενους. Αρχικά αναπτύσσονται έννοιες της ηγεσίας στην εκπαίδευση και της αποτελεσματικότητάς τους. Έπειτα αναπτύσσονται έννοιες γύρω από τα μοντέλα ηγεσίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις έννοιες της ηθικής ηγεσίας και του ηθικού ηγέτη. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι μέθοδοι έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα, ενώ ακολουθείται ποσοτική ανάλυση για την εξαγωγή απαντήσεων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι εργαζόμενοι του ΑΠΘ υποστηρίζουν πως ασκείται ηθική ηγεσία σε υψηλό επίπεδο στην ανώτατη εκπαίδευση, ενώ φαίνεται πως τα δημογραφικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν την άποψή τους αυτή. Επιπλέον, αναδείχθηκε πως το φύλο του προϊσταμένου δεν επηρεάζει την εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων του ΑΠΘ, ενώ η εργασιακή τους ικανοποίηση επηρεάζεται από το επίπεδο στο οποίο υποστηρίζουν πως η ανώτατη εκπαίδευση διέπεται από ηθική ηγεσία. Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022. 2023-04-26T06:59:28Z 2023-04-26T06:59:28Z 2023-04-26T06:59:28Z 2022 Electronic Thesis or Dissertation http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28846 el http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
institution University of Macedonia
collection DSpace collection
language Greek
topic Ηγεσία και ανώτατη εκπαίδευση
Εργασιακή ικανοποίηση
Μοντέλα ηγεσίας
spellingShingle Ηγεσία και ανώτατη εκπαίδευση
Εργασιακή ικανοποίηση
Μοντέλα ηγεσίας
Εμμανουήλ, Ελένη
Διερεύνηση της ηθικής ηγεσίας ως μοντέλου διοίκησης. Η περίπτωση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
description Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022.
abstract Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη διοίκηση στην ανώτατη εκπαίδευση, δίνοντας έμφαση στην ηθική ηγεσία και στον τρόπο που αυτή επιδρά στους εργαζόμενους. Αρχικά αναπτύσσονται έννοιες της ηγεσίας στην εκπαίδευση και της αποτελεσματικότητάς τους. Έπειτα αναπτύσσονται έννοιες γύρω από τα μοντέλα ηγεσίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις έννοιες της ηθικής ηγεσίας και του ηθικού ηγέτη. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι μέθοδοι έρευνας και τα ερευνητικά ερωτήματα, ενώ ακολουθείται ποσοτική ανάλυση για την εξαγωγή απαντήσεων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι εργαζόμενοι του ΑΠΘ υποστηρίζουν πως ασκείται ηθική ηγεσία σε υψηλό επίπεδο στην ανώτατη εκπαίδευση, ενώ φαίνεται πως τα δημογραφικά χαρακτηριστικά επηρεάζουν την άποψή τους αυτή. Επιπλέον, αναδείχθηκε πως το φύλο του προϊσταμένου δεν επηρεάζει την εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων του ΑΠΘ, ενώ η εργασιακή τους ικανοποίηση επηρεάζεται από το επίπεδο στο οποίο υποστηρίζουν πως η ανώτατη εκπαίδευση διέπεται από ηθική ηγεσία.
advisor Καφετζόπουλος, Δημήτριος
format Electronic Thesis or Dissertation
author Εμμανουήλ, Ελένη
author-letter Εμμανουήλ, Ελένη
department Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δημόσια Διοίκηση
title Διερεύνηση της ηθικής ηγεσίας ως μοντέλου διοίκησης. Η περίπτωση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
title_short Διερεύνηση της ηθικής ηγεσίας ως μοντέλου διοίκησης. Η περίπτωση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
title_full Διερεύνηση της ηθικής ηγεσίας ως μοντέλου διοίκησης. Η περίπτωση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
title_fullStr Διερεύνηση της ηθικής ηγεσίας ως μοντέλου διοίκησης. Η περίπτωση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
title_full_unstemmed Διερεύνηση της ηθικής ηγεσίας ως μοντέλου διοίκησης. Η περίπτωση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
title_sort Διερεύνηση της ηθικής ηγεσίας ως μοντέλου διοίκησης. Η περίπτωση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
publisher Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
publishDate 2022
url http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28846
_version_ 1796544728783650816
score 12,430038