Κατευθύνσεις και πραγματοποιήσεις εις τον οικονομικόν τομέα κατά την πρώτην τριακονταετίαν από της συστάσεως του νέου ελληνικού κράτους

Λόγος εκφωνηθείς την 24ην Μαρτίου 1968 εις την μεγάλην αίθουσαν του Ε.Β.Ε.Θ.

Πρώτος συγγραφέας: Χολέβας, Ιωάννης Κ.
Μορφή: Πανηγυρικός Λόγος
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: ΑΒΣΘ, 1968
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/323

Διαθέσιμο Online

http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/323