Έρευνα για την αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας στην διδασκαλία οικονομικού μαθήματος στο λύκειο.

ΔΙΠ ΠΛΗΡ/30 2005

Πρώτος συγγραφέας: Νικητάκη, Ειρήνη
Επόπτης Καθηγητής: Μακρίδου-Μπούσιου, Δέσποινα
Μορφή: Electronic Thesis or Dissertation
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 2005
Τμήμα: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/576
Περίληψη: ΔΙΠ ΠΛΗΡ/30 2005
Επιτομή: Στην εργασία αυτή γίνεται µια έρευνα µε σκοπό να φανεί κατά πόσο ο συνδυασµός της παραδοσιακής µορφής διδασκαλίας (διδασκαλία µέσα στην τάξη) και της χρήσης των υπολογιστών στην διδασκαλία των οικονοµικών µαθηµάτων επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα του µαθήµατος σε σχέση µε την παραδοσιακή µορφή διδασκαλίας. Επίσης, θα ερευνήσουµε κατά πόσο οι µαθητές και οι καθηγητές είναι έτοιµοι να δεχτούν ένα τέτοιο τρόπο εκπαίδευσης. Η µεθοδολογία που ακολουθείται στηρίζεται σε έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί. Τα συµπεράσµατα από αυτές τις έρευνες είναι ότι η τεχνολογία που χρησιµοποιείται για την διδασκαλία των οικονοµικών µαθηµάτων άλλοτε επηρεάζει θετικά την επίδοση των µαθητών και άλλοτε δεν διαπιστώνεται κάποια επίδραση. Πιο συγκεκριµένα, η έρευνα µας αναφέρεται στην διδασκαλία του µαθήµατος «Αρχές Οικονοµίας» της πρώτης τάξης του Ενιαίου Λυκείου, µε τη χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου. Η έρευνα έγινε στο 20 Ενιαίο Λύκειο της Θεσσαλονίκης. Με βάση ένα τεστ γνώσεων που απάντησαν οι µαθητές προσπαθήσαµε να δούµε αν υπάρχει διαφορά στις γνώσεις που απέκτησαν σε σχέση µε τους µαθητές που διδάχθηκαν την συγκεκριµένη ύλη από τον καθηγητή τους χωρίς την χρήση των υπολογιστών. Επίσης, για να δούµε την άποψη των µαθητών και του καθηγητή τους όσον αφορά την χρήση των υπολογιστών και το πρόγραµµα που εφαρµόστηκε, δηµιουργήθηκαν δύο ερωτηµατολόγια τα οποία τους δόθηκαν µετά τη λήξη των µαθηµάτων. Η επεξεργασία των ερωτηµατολογίων έγινε µε το στατιστικό πακέτο SPSS 11.5 fOΓ Windows και το MicΓosoft Excel. Η στατιστική ανάλυση περιλαµβάνει περιγραφική στατιστική, συσχετίσεις, διαγράµµατα και σύγκριση µέσων µε το t -test. Το βασικά συµπέρασµα στα οποίο καταλήξαµε είναι τα ακόλουθα: Όσον αφορά το ηλεκτρονικό µάθηµα: • φάνηκε ότι δεν υπάρχει διαφορά ανάµεσα στις επιδόσεις των µαθητών που παρακολούθησαν το ηλεκτρονικό µάθηµα και των µαθητών που δεν χρησιµοποίησαν τους υπολογιστές. Όσον αφορά τους µαθητές: • οι περισσότεροι (62,2%) δηλώνουν εξοικειωµένοι µε την τεχνολογία, • η πλειοψηφία (91,1 %) βρίσκει ενδιαφέρον το ηλεκτρονικό µάθηµα, • το 66,7% προτιµά να γίνεται το µάθηµα µε την χρήση τεχνολογίας. • το 73,3% θα ήθελε να υπάρχει περισσότερη ύλη στο ηλεκτρονικό µάθηµα. Όσον αφορά τον καθηγητή: • χρησιµοποιεί τους υπολογιστές ελάχιστα, • δύσκολα θα άλλαζε τον τρόπο διδασκαλίας του, • δηλώνει ότι φοβάται να χρησιµοποιήσει τους υπολογιστές χωρίς την βοήθεια κάποιου ειδικού, • δεν διαθέτει τον απαραίτητο χρόνο για να ασχοληθεί µε την δηµιουργία ηλεκτρονικών µαθηµάτων.