Δημητρίου Κιτσίκη, Ιστορία του Ελληνοτουρκικού Χώρου, 1928-1973 (Από τον Βενιζέλο στον Γ. Παπαδάπουλο), Αθήνα, Εστία, 1981, σσ. 314

Πρώτος συγγραφέας: Coufoudakis, Van.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Balkan Studies, 1983
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/BalkanStudies/article/view/22