Μανουήλ I. Γεδεών, Πατριαρχικοί Πίνακες : Ειδήσεις ιστορικοί βιογραφικαί περί των πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως από Ανδρέου τον Πρωτοκλήτου μέχρις Ιωακείμ Γ' του από Θεσσαλονίκης (36-1884) [= Gédéon Manuel I., Tableaux patriarcaux: Informations historiques et biographiques sur les patriarches de Constantinople, depuis André le Protoclite jusqu’à Joachim III de Thessalonique (36-1884)], deuxième édition revue et augmentée sur la base des notes manuscrites de l’auteur lui-même; remaniement du texte, direction littéraire, tableaux et index de Nicolas L. Phoropoulos, Association pour la diffusion des livres utiles, Athènes, 1996, 921 pp

Πρώτος συγγραφέας: Papoulidis, Constantin
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: fra
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Balkan Studies, 1996
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/BalkanStudies/article/view/2948