Έκθεση Εικοσαετίας 1960-1980. Κέντρον Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα 1980, σ. 121 [Annal d’un vingtaine 1960-1980. Centre des Recherches Néohelléniques de l’Institut National des Recherches, Athènes 1980].

Πρώτος συγγραφέας: Karathanassis, Ath. E.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: fra
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Balkan Studies, 1982
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/BalkanStudies/article/view/436