Στίλπωνος Π. Κυριακίδου, Περί την ἱστορίαν τῆς Θράκης. Ό ἑλληνισμός των συγχρόνων Θρακῶν. Αί πόλεις Ξάνθη καί Κομοτινή. [Stilpon Ρ. Kyriakides, Aus der Geschichte Thraziens. Das Griechentum der heutigen Thraker. Die Städte Xanthe und Komotine]. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. "Ιδρυμα Μελετῶν Χερσονήσου τοῦ Αἵμου, ἀριθ. 36. Θεσσαλονίκη 1960

Πρώτος συγγραφέας: Theocharides, G. I.
Μορφή: Άρθρο
Γλώσσα: deu
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Balkan Studies, 1961
Διαθέσιμο Online: https://ojs.lib.uom.gr/index.php/BalkanStudies/article/view/69