Historisk berättelse om de förändringar som sätten, til inkommande och utgående tullens betalande i Swerige, ifrån äldre tider undergådt, huru wida den sista förändringen 1743 ifrån caroliner til courant mynt, som är sedlar, jemte carolin-myntets afskaffande, bidragit til den höga wexel-coursen, samt huru wida utgående och inkommande tullens förnyandei riks-daler specie hädan efter kan bidraga til wexel-coursens fållande och silfwermynts återfående, emedan det warit et ibland de förnemsta medel, hwilket öfwer 500 år i detta riket brukadt warit, at få och behålla silfwermynt i landet

Κύριος συγγραφέας: Nordencrantz, Anders, 1697-1772.
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή
Γλώσσα: Swedish
Έκδοση: Stockholm : Tryckt hos Nyström och Stolpe, 1761
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Full text online

Διαθέσιμο Online

Full text online