Commerce-rådets och riddaren Nordencrantz Underdåniga berättelse och swar til Kongl. Maj:t, på hwad sätt och huruwida han mäktat fullgjöra dess nådige befallning af den 9 sistledne september i anledning af Riksens högloflige ständers underdåniga skrifwelse af d. 4 ejusdem

Κύριος συγγραφέας: Nordencrantz, Anders, 1697-1772.
Corporate συγγραφέας: Sweden. Riksdagen.
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή
Γλώσσα: Swedish
Έκδοση: Stockholm : Tryckt uti Gamla kong. tryckeriet, 1771.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Full text online

Διαθέσιμο Online

Full text online